תנאי שימוש באפליקציה

חוזה שירותי תשלום ותנאי שימוש
יישומון ניהול חשבון Prepay

1.   התנאים שלנו בתמצית      

1.1.               חוזה שירותי תשלום ותנאי שימוש אלה (להלן גם: תנאי השימוש) מהווים חוזה שירותי תשלום בהתאם לחוק כהגדרתו להלן. באמצעות שימוש בחשבון יוכל הלקוח לבצע את הפעולות הבאות:

1.1.1.                  העברת כסף בין החשבונות של לקוחות נותנת השירות הפיננסי.

1.1.2.                  העברת כסף על ידי הלקוח מהחשבון שלו לכרטיס חיוב נטען Prepay שבבעלותו.

1.1.3.                  העברת כסף על ידי הלקוח מהחשבון שלו לשירות התו הנטען ושימוש בתו הנטען כפי שמפורט בנספח א'.

1.1.4.                  העברת כסף הטעון ביישומון לחשבונות חיצוניים.

1.1.5.                  העברת כסף מחשבונות חיצוניים ליישומון; העברה כאמור יכולה להיעשות בשלוש דרכים: האחת, העברה בנקאית (אם ע"י מחזיק הארנק ו/או ע"י צד ג') לחשבון הנאמנות כאמור בסעיף 4.5.; השנייה, חיוב כרטיס אשראי, השלישית הפקדת מזומן באחת מנקודות השירות כפי שיפורסמו באתר Prepay.

1.2.               על מנת לעשות שימוש ביישומון ובשירותים השונים, על הלקוח להתקין את היישומון במכשיר הטלפון התואם שברשותו ולהירשם כלקוח נותנת השירות הפיננסי.

1.3.               השירות מיועד ללקוחות מעל גיל 18 המחזיקים במכשיר טלפון נייד תומך התואם את הדרישות הטכניות של היישומון אשר יעודכנו מעת לעת בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות.

1.4.               ההתקשרות בין הלקוח לבין נותנת השירות הפיננסי אינה קצובה בזמן. הלקוח או נותנת השירות הפיננסי רשאים להקפיא את ההתקשרות או להביאה לידי סיום בהתאם לתנאי שימוש אלה.

1.5.               נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית להקפיא את החשבון ולהגביל את הלקוח מלעשות שימוש בחשבון ובשירותים אם הדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין או מטעמים סבירים אחרים.

1.6.               הלקוח יהא רשאי לעשות שימוש בשירותי נותנת השירות הפיננסי בכפוף למגבלות של טעינת היישומון בכסף, העברות כספיות מחשבונות של צד ג' או אליהם (לרבות כרטיס נטען שבבעלות הלקוח) או הפקדת מזומן באמצעות נקודות השירות הקבועות בתנאי שימוש אלה. כל זאת בהתאם למגבלות המופיעות בהרחבה בתנאי שימוש אלה.

1.7.               הוראת תשלום כאמור בסעיף 4.1. איננה ניתנת לביטול בידי הלקוח המעביר. לפיכך, על הלקוח המעביר לוודא טרם ההעברה את זהותו של המוטב אליו מועברת הוראת התשלום. Prepay ונותנת השירות הפיננסי לא יישאו באחריות בגין טעות של הלקוח בביצוע העברה, ולא תהיה להם כל אחריות לתמורה אפשרית כנגד ההעברה.

1.8.               ההרשמה לחשבון ופתיחת החשבון אינה כרוכה בתשלום לחברה  או לנותנת השירות הפיננסי.

1.9.               למרות האמור לעיל, בתמורה לשירותים, כולם או חלקם, יחויב חשבון הלקוח בהתאם לתעריף העמלות של נותנת השירות הפיננסי כפי שיעודכן מעת לעת באתר Prepay בכתובת:

www.Pre-pay.co.il בכל מקרה של עדכון תעריף העמלות, תמסור נותנת השירות הפיננסי הודעה בכל אמצעי ודרך שתבחר בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידי הלקוח, לפי שיקול דעתה.

1.10.           נותנת השירות הפיננסי רשאית להתנות עסקאות באמצעות פרט אימות מוגבר, המאמת את זהותו של המשלם ברמת ודאות גבוהה, כפי שתקבע נותנת השירות הפיננסי מעת לעת.

1.11.           במקרה בו אבד או נגנב כל חלק ממרכיבי הרכיב החיוני שנמצא בחזקת הלקוח (לרבות אובדן המכשיר התומך, פריצה או זליגת מידע הנוגע לפרט האימות שברשותו לצד שלישי) או שנעשה שימוש לרעה בחשבונו יהיה על הלקוח לפנות בהקדם לחברה באמצעות הטלפון וכן באמצעות כתובת הדוא"ל שלהלן.

1.12.           נותנת השירות הפיננסי עשויה לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה ותיידע את הלקוח לאחר כל שינוי כאמור. נוסח תנאי השימוש הוא הנוסח העדכני ביותר המפורסם באתר האינטרנט של החברה או באפליקציה.

1.13.           הלקוח רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובו לתנאי השימוש ויראו בהודעה כאמור כהודעה מטעם הלקוח על הפסקת ההתקשרות עם החברה ועם נותנת השירות הפיננסי. החלטת הלקוח להסכים לתנאי השימוש או לא ליתן כל החלטה מטעמו תירשם כהסכמה לתנאים אלה.

2.   הגדרות כלליות

"אמצעי תשלום" – כהגדרת מונח זה בחוק, לעניין תנאי שימוש אלו אמצעי התשלום הוא היישמון, אשר פעולות מסוימות שתבצע מקיימות את רצף הפעולות הנדרשות לצורך מתן הוראת תשלום כהגדרתה להלן.

"החברה" – פריפיי תשלומים אלקטרוניים בע"מ, ח.פ. 515753606

"נותנת השירות הפיננסי" – החברה, אשר מחזיקה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב שמספרו 63849; בכפוף להודעה מראש ללקוח, נותנת השירות הפיננסי עשויה להשתנות לנותנת שירות פיננסי אחר שבידה הרישיון המתאים.

"יישומון" – אפליקציה שמחברת את הלקוח לנותן שירות פיננסי, באמצעותו יוכל לבצע את הפעולות כאמור בסעיף 4 לתנאי שימוש אלה. האפליקציה מיועדת למכשירים תומכים וניתנת להורדה בחנות האפליקציות שלApple  או Google.

"החשבון" – אפליקציה (יישומון) לניהול חשבון אשר מחברת את הלקוח לנותן שירות פיננסי, באמצעותו יוכל לבצע את הפעולות כאמור בסעיף 4 לתנאי שימוש אלה ובהתאם להגדרתו בתנאי השימוש להלן.

"הוראת תשלום" – כהגדרת מונח זה בחוק, מתן הוראה לנותנת השירות הפיננסי באמצעות החברה לבצע העברת או קבלת כספים בחשבון, טעינת כספים לחשבון או לכרטיס הנטען (המהווה גם הוא אמצעי תשלום).

"החוק" – חוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019

"הלקוח"- לקוח נותנת השירות הפיננסי, שהשלים את ההרשמה ליישומון ורישומו לא נדחה על ידי נותנת השירות הפיננסי, הכל בהתאם לתנאים במופיעים להלן בתנאי שימוש אלה.

"השירותים" – כלל השירותים שניתן לקבל באמצעות היישומון כאמור בתנאי שימוש אלה.

"חשבונות חיצוניים" – חשבונות בנק בישראל ובמדינות נוספות שזהותם תפורסם באתר  Prepay ויעודכנו מעת לעת ובלבד שאינן כלולות ברשימה שתפורסם על ידי משרד המשפטים בהתאם לס' 2(ג) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014 והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

"יום עסקים" – כל יום למעט: ימי שישי (החל בשעה 13:00) ושבת; ימי שבתון; ימי מנוחה; מועדים לאומיים וחגים בהם נהוג יום שבתון בהם בהתאם ללוח השנה היהודי לרבות ערבי חג וערבי מועדים לאומיים כאמור ובהתאם לכל דין לרבות החלטות של רשויות מנהליות אליהן נותנת השירות הפיננסי כפופה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נותנת השירות הפיננסי תהא רשאית לשנות את ימי העסקים בהם היא פועלת בהתאם להוראות בנק ישראל לרבות הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים).

כל יום עסקים יתחיל בשעה 09:00 ויסתיים בשעה 17:00.

"מכשיר תומך" – מכשיר מבוסס מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד או IOS, אשר תואם את הדרישות הטכניות של האפליקציה ואשר מחובר לרשת האינטרנט ותומך בקבלת מסרונים SMS. על הלקוח לוודא כי דיוורים המתקבלים מPrepay- ונותנת השירות הפיננסי אינם מועברים לתיבת spam ואינם נחסמים בשל הוראות הלקוח לחברה או למפעיל הסלולר שלו.

"פרט אימות מוגבר" – כהגדרת מונח זה בחוק, פרטי האימות שנותנת השירות הפיננסי תקבע ככאלה המאמתים מבחינתה את זהותו של המשתמש ברמת ודאות גבוהה לרבות: שם המשתמש, סיסמא מוקשחת ו/או אמצעי זיהוי ביומטרי כפי שיקבע על ידי המשתמש ושעליו יהיה לשמרו בסודיות מוחלטת. במקרים מסוימים, נותנת השירות הפיננסי תחייב אמצעי זיהוי נוסף זאת על פי שיקול דעתה.

"רכיב חיוני" – כהגדרת מונח זה בחוק, הוא רכיב או צירוף רכיבים הייחודיים ללקוח והמהווים חלק בלתי נפרד מהחשבון, באמצעותם יוכל הלקוח לתת לנותנת השירות הפיננסי באמצעות החברה לבצע הוראת תשלום בחשבון. הרכיב החיוני ללקוח הינו המכשיר התומך בו הותקנה האפליקציה בצירוף שם משתמש, סיסמא מוקשחת או אמצעי זיהוי ביומטרי הידועים רק ללקוח ובשליטתו המלאה.

"שימוש לרעה" – שימוש בחשבון או ברכיב חיוני שלו בידי מי שאינו הלקוח ושאינו מי שקיבל הרשאה מהחברה לביצוע הוראות תשלום.

3.   מי אנחנו?

Pre-Pay יושבת בליבה הפיננסי של ישראל ונמנית יחד עם ״בית ההשקעות פסגות״ וחברות רבות נוספות תחת החברה הציבורית פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע״מ. מתן השירות נעשה באמצעות החברות השונות בקבוצה וכן באמצעות שותפים עסקיים, אשר מחזיקים ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי ו/או רישיון למתן שירות אשראי, מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. השירות  ניתן על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטחון מידע והגנת פרטיות.

4.   מהו השירות שלנו?

4.1.               באמצעות שימוש באפליקציה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

4.1.1.                   העברת כסף בין החשבונות של לקוחות נותנת השירות הפיננסי;

4.1.2.                   העברת כסף על ידי הלקוח מהחשבון שלו לכרטיס חיוב נטען Prepay שבבעלותו;

4.1.3.                   העברת כסף הטעון ביישומון לחשבונות חיצוניים;

4.1.4.                   העברת כסף מחשבונות חיצוניים ליישומון; העברה כאמור יכולה להיעשות בשלוש דרכים: האחת, העברה בנקאית לחשבון הנאמנות כאמור בסעיף 4.5.; השניה, חיוב כרטיס אשראי והשלישית הפקדת מזומן באחת מנקודות השירות כפי שיפורסמו באתר Prepay. על הלקוח לשמור בידיו תיעוד של הפקדה כאמור לתקופה שלא תפחת משנה אחת.

4.1.4.1.   רשימת המדינות שאליהן ניתן לבצע העברה לחשבונות חיצוניים עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של נותנת השירות הפיננסי והוראות הדין.

4.2.               חלק מהשימושים או כולם מותנים בעמידה באמצעי האבטחה הנדרשים על פי דין ובהתאם למדיניות נותנת השירות הפיננסי. מובהר כי חלק מהשירותים עשויים להינתן על ידי צדדים שלישיים איתם התקשרה נותנת השירות הפיננסי. נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית לגרוע או להוסיף על השירותים הקיימים בכל עת או להפסיק את אספקתם של חלק מהשירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3.               מובהר כי נותנת השירות הפיננסי לא תהיה אחראית על שימוש שתעשה בשירותים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה או שלא על פי דין.

4.4.               העתק מהרישומים של נותנת השירות הפיננסי או מכל חלק של הרישומים כאמור בתנאי שימוש אלה ייחשב כראיה לכאורה לקיומם של הרישומים וראיה קבילה לרשום בהם.

4.5.               הכספים שיועברו במסגרת פעילות הלקוח יופקדו בחשבון נאמנות בחברת "פסגות בית השקעות בע"מ" עד למועד משיכתם לחשבונות חיצוניים כהגדרתם בתנאי שימוש אלה או הפקדתם בכרטיס חיוב נטען של Prepay. נותנת השירות הפיננסי עשויה להחזיק בחשבון הייעודי כספים של מספר לקוחות שונים לפי שיקול דעתה אולם אין הדבר משפיע על רישום חשבונותיהם של כל לקוחות נותנת השירות הפיננסי בנפרד.

5.   איך משתמשים באפליקציה?

5.1.               על מנת לעשות שימוש בחשבון ובשירותים, על הלקוח להתקין את האפליקציה במכשיר הטלפון התואם שברשותך ולהירשם כלקוח נותנת השירות הפיננסי.

5.2.               השירות מיועד ללקוחות מעל גיל 18 המחזיקים במכשיר טלפון נייד תומך התואם את הדרישות הטכניות של היישומון אשר יעודכנו מעת לעת בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות.

5.3.               בעת ההרשמה לחשבון, יידרש המשתמש לאמת את זהותו, את כתובתו, את מספר הטלפון האישי שלו אשר אליו יישלח מסרון SMS לצורך אימות מספר הטלפון של הלקוח, את כתובת הדוא"ל שלו אשר אליה יישלח דוא"ל לאימות כתובת הדוא"ל של הלקוח, בנוסף להליך "הכר את הלקוח" מלא כקבוע בדין ובתנאי שימוש אלה.

5.4.               לאחר סיום ההרשמה ולצורך כניסה לחשבון יידרש הלקוח להכניס פרטים מזהים לצורך אימות זהותו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יידרש הלקוח לאמת את זהותו באמצעים אלה, כולם או חלקם: שם משתמש; סיסמא; מספר טלפון נייד; זיהוי ביומטרי (למכשירים תומכים); קוד אימות שישלח בSMS.

5.5.               לאחר הכניסה לחשבון, יוכל המשתמש להעביר או לקבל כסף הטעון בחשבון על ידי:

5.5.1.                   העברה ישירות לחשבון בנק של אדם אחר באמצעות מילוי פרטי חשבון הבנק של המוטב לרבות: מספר הבנק, מספר הסניף ומספר חשבון הבנק. העברה לחשבונות בנק זרים טעונה השלמת פרטים מזהים נוספים או אחרים כגון: מספר חשבון הבנק, קוד סניף, קוד בנק, מספר ביקורת וקוד המדינה.

5.5.2.                   העברה למוטב בעל חשבון פעיל של נותנת השירות הפיננסי באמצעות שימוש במספר הטלפון של המוטב או מספר החשבון שלו. בדרך זו, נותנת השירות הפיננסי תחייב את חשבון הלקוח המעביר ותזכה את חשבון הלקוח אליו הועבר הכסף. מספר הטלפון של הלקוח אליו מועבר הכסף יהווה "קוד זיהוי ייחודי" כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019.

5.6.               הוראת תשלום כאמור בסעיף 4.1. איננה ניתנת לביטול בידי הלקוח המעביר. לפיכך, על הלקוח המעביר לוודא טרם ההעברה את זהותו של המוטב אליו מועברת הוראת התשלום. Prepay ונותנת השירות הפיננסי לא ישאו באחריות בגין טעות של הלקוח בביצוע העברה, ולא תהיה להם כל אחריות לתמורה אפשרית כנגד ההעברה.

5.7.               בעת קבלת בקשה לביצוע תשלום ללקוח אחר – על הלקוח לוודא כי הוא מזהה ומכיר את שולח הבקשה (הלקוח האחר) וכן את מספר הטלפון ממנו הגיעה בקשת התשלום; אין להעביר כספים ותשלומים למספר טלפון או מבקש שאינו מוכר ומזוהה בעת קבלת בקשת התשלום.

6.   תקופת ההתקשרות

6.1.               ההתקשרות בינך לבין נותנת השירות הפיננסי תחל עם אישור נותנת השירות הפיננסי את בקשת הלקוח לפתיחת החשבון והיא תעמוד בתוקפה עד למועד סיום ההתקשרות בהתאם לבקשת הלקוח או ביוזמת נותנת השירות הפיננסי, בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה. ככלל, ההתקשרות בין נותנת השירות הפיננסי ללקוח היא לתקופה שאינה קצובה בזמן.

6.2.               באפשרות הלקוח להביא את ההתקשרות לידי גמר בכל עת באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות בהתאם למופיע באתר Prepay או בשולי תנאי שימוש אלה. סיום ההתקשרות תיכנס לתוקף בתוך יום עסקים אחד לאחר השלמת הפעולות הנדרשות לצורך סגירת החשבון, לרבות טיפול ביתרה הצבורה בחשבון כפי שייעשה בתיאום עם הלקוח.

6.3.               נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם הלקוח בכפוף למסירת הודעה מוקדמת בת 45 ימים או באופן מיידי בכפוף להתקיימותן של נסיבות חריגות כמפורט בתנאי שימוש אלה להלן או על פי דין.

6.4.               הקפאת שירות החשבון:

6.4.1.                  באפשרות הלקוח לבצע הקפאה של החשבון והשירותים, באופן זמני, לתקופה של עד 14 ימים. בקשת הקפאה כאמור תיעשה אף היא באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של נותנת השירות הפיננסי או באמצעות האפליקציה. באפשרות הלקוח לבטל את ההקפאה, ככל שנעשתה על ידו, גם לפני מועד סיום תקופת ההקפאה באמצעות פנייה לחברה. במקרה זה ההקפאה תבוטל תוך שני ימי עסקים ממועד הפניה. נותנת השירות הפיננסי שומרת לעצמה את הזכות להתנות את ביטול ההקפאה בפעולות מסוימות שיוגדרו על ידה לצורך אבטחת המידע של הלקוח ושמירה על הוראות הדין השונות.

6.4.2.                  נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית להקפיא את החשבון ולהגביל את הלקוח מלעשות שימוש בחשבון ובשירותים אם הדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין או מטעמים סבירים אחרים. לעניין זה יראו כטעמים סבירים, בין השאר, חשד לעבירה על חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, חשש לפגיעה באבטחת האפליקציה או איזה מהרכיבים החיוניים באפליקציה, חשש לשימוש לרעה באפליקציה, מרמה, או חשש ממשי שהלקוח לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו כלפי נותנת השירות הפיננסי ככל שישנן כאלה. במקרה של הקפאה על ידי נותנת השירות הפיננסי, הלקוח יקבל את פירוט הטעמים להקפאה בכתב אלא אם פירוט כאמור עלול לסכל את המטרה שלשמה נדרשת ההקפאה.

6.4.3.                  יובהר כי הלקוח עשוי להמשיך לחוב בגין הוראות תשלום שניתנו על ידו קודם להקפאת השימוש או סיום השירות.

6.4.4.                  במהלך תקופת ההקפאה לא ניתן יהיה לעשות שימוש בחשבון או בשירותים למעט בדיקת פרטי החשבון של הלקוח על ידו. לאחר סיום תקופת ההקפאה, ישוב החשבון לפעול וניתן יהיה לעשות בו שימוש באופן מיידי.

6.5.               מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ("תקופת ההתקשרות") נותנת השירות הפיננסי תהא רשאית להחליט על סיום ההתקשרות עם הלקוח או הקפאת שימושו בחשבון או בשירותים בכל עת, אם הדבר נדרש על פי דין וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.5.1.                  חשד לעבירה על חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור;

6.5.2.                  פגיעה או חשש לפגיעה באבטחת חשבון הלקוח;

6.5.3.                  בכל מקרה של פעילות בלתי חוקית או בקיומו של חשד סביר לפעילות בלתי חוקית;

6.5.4.                  אם הלקוח הפר תנאי מהותי מהתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלה;

6.5.5.                  בכל מקרה של קושי לאמת מידע שנמסר על ידי הלקוח;

6.5.6.                  התעורר חשד לביצוע פעילות אסורה, לרבות מגעים עם משתמשים שחשבונם הוקפא או נחסם או צדדים שלישיים החשודים בביצוע פעילות אסורה.

6.5.7.                  כל סיבה אחרת לפי שיקול דעת בלעדי של נותנת השירות הפיננסי.

6.6.               הלקוח מודע כי מחיקת אפליקציית החשבון ממכשיר הטלפון התומך של הלקוח אינה מהווה סיום ההתקשרות בינו לבין נותנת השירות הפיננסי.

6.7.               מיד לאחר סיום ההתקשרות, הלקוח לא יהיה רשאי לבצע פעולות בחשבונו לרבות הרשאות צפיה, עריכה או עדכון. נותנת השירות הפיננסי תהא רשאית על פי שיקול דעתה לאפשר ללקוח שסיים את התקשרותו עם נותנת השירות הפיננסי לגשת לפרטי חשבונו בכפוף לדרישותיה.

6.8.               לאחר סיום ההתקשרות הלקוח נדרש למשוך את יתרת הכסף הצבורה בחשבונו. ככל יימשכו הכספים הצבורים בחשבון הלקוח תהיה רשאית נותנת השירות הפיננסי לגבות עמלת ניהול כמפורט בתנאי שימוש אלה או באתר נותנת השירות הפיננסי.

6.9.               נותנת השירות הפיננסי שומרת על זכותה לבצע בדיקה וחקירה בכל מקרה שבו יתעורר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חשד לביצוע פעולה בלתי חוקית או התנהלות בלתי נאותה של הלקוח או של הפרת תנאי שימוש אלה. מובהר כי נותנת השירות הפיננסי מחויבת לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות מנהליות מוסמכות ותפעל בהתאם לכל צו שיפוטי שיימסר לה.

7.   מגבלות

7.1.               הלקוח יהא רשאי לעשות שימוש בשירותי נותנת השירות הפיננסי בכפוף למגבלות אלה:

7.1.1.                  טעינת החשבון מחשבון הבנק של הלקוח בסכום העולה על 50,000 ש"ח תחייב אישור נותנת השירות הפיננסי.

7.1.2.                  העברות כספיות מחשבונות בנק של צד ג' לחשבון:

7.1.2.1.   העברה בסכום העולה על 20,000 ש”ח תחייב אישור נותנת השירות הפיננסי.

7.1.2.2.   העברה חודשית מצטברת בסכום העולה על 50,000 ש”ח תחייב אישור נותנת השירות הפיננסי.

7.1.3.                   הפקדת כסף מזומן לחשבון – באמצעות נקודות ההטענה של נותנת השירות הפיננסי:

7.1.3.1.   הפקדה בודדת: 10,000 ש"ח.

7.1.3.2.   הפקדה חודשית מצטברת 20,000 ש”ח.

7.1.3.3.   הפקדה שנתית מצטברת 120,000 ש”ח.

7.1.4.                  העברות כספיות מהחשבון :

7.1.4.1.   העברה חודשית מצטברת לחשבון הבנק של הלקוח בסכום העולה על 10,000 ש”ח בחודש תחייב אישור נותנת השירות הפיננסי.

7.1.4.2.   הטענת כרטיס Prepay בכפוף לתנאי השימוש בכרטיס, כפי שמופיע באתר Prepay

7.1.4.3.   העברות בין חשבונות: עד 12,000 ש”ח בחודש ולא יותר מ- 10 העברות בחודש.

7.1.4.4.   העברות בנקאיות לצד ג': העברה חודשית מצטברת לחשבון הבנק של צד ג' בסכום העולה על 10,000 ש”ח בחודש תחייב אישור נותנת השירות הפיננסי.

7.1.4.5.   העברות לחשבון בנק בחו"ל: העברה חודשית מצטברת לחשבון בנק בחו"ל בסכום העולה על 30,000 ש”ח בחודש תחייב אישור נותנת השירות הפיננסי.

7.2.               נותנת השירות הפיננסי רשאית לשנות את סכומים כאמור בסעיף זה מעת לעת. הסכומים המעודכנים יופיעו באתר Prepay בכתובת www.Pre-pay.co.il.

8.   עמלות ותשלומים נוספים

8.1.               ההרשמה לחשבון ופתיחת החשבון אינה כרוכה בתשלום לחברה או לנותנת השירות הפיננסי.

8.2.               על אף האמור, ככל שלא ייעשה שימוש בחשבון ובשירותים במשך תקופה של שישה (6) חודשים רצופים, נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית לגבות ממך עמלת ניהול ככל שזו מפורטת בתעריף העמלות המפורסם באתר Prepay.

8.3.               הלקוח אחראי באופן מלא ובלעדי כלפי נותנת השירות הפיננסי לכל חיוב כספי שיוטל עליה בשל פעולות או מחדלים של הלקוח בניגוד לתנאי שימוש אלה או בהתאם לדין.

8.4.               בתמורה לשירותים, כולם או חלקם, יחויב חשבון הלקוח בהתאם לתעריף העמלות של נותנת השירות הפיננסי כפי שיעודכן מעת לעת באתר Prepay בכתובת: www.Pre-pay.co.il בכל מקרה של עדכון תעריף העמלות, תמסור נותנת השירות הפיננסי הודעה בכל אמצעי ודרך שתבחר בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידי הלקוח, לפי שיקול דעתה.

8.5.               נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית לנכות את העמלות להן היא זכאית מהכספים אשר יתקבלו או יצברו לזכותו של הלקוח בחשבונו ולזכות את חשבונו בכספים לאחר ניכוי העמלות כאמור.

8.6.               נותנת השירות הפיננסי תעביר את מלוא הסכום שלגביו ניתנה את הוראת התשלום למוטב ולא תנכה ממנו כל עמלה או חיוב אחר. יובהר כי אין באמור לעיל כדי להגביל נותן שירותי תשלום למוטב מניכוי סכום.

8.7.               אלא אם צוין אחרת, העמלות שייגבו על ידי נותנת השירות הפיננסי אינן כוללות מיסים, תשלומי חובה וכל תשלום אחר שגבייתו תתבצע על פי דין או על ידי כל רשות מוסמכת שאינה בישראל. כמו כן, מובהר כי ייתכן והלקוח יחויב בעמלות כלשהן על ידי צדדים שלישיים במסגרת ביצוע פעולות בחשבון, לרבות העברות כספים מהחשבון לחשבונות אחרים.

8.8.               במסגרת השירותים ייתכן כי יחולו עמלות ועלויות שיחויבו על ידי צדדים שלישיים בעבור חיובים בגין שימוש בחשבון וכן בגין הפקדת כספים או ביצוע המרות כספים באמצעות צדדים שלישיים.

9.   הכרת הלקוח

9.1.   במסגרת ההרשמה, הלקוח יידרש למסור לחברה פרטים אישיים מזהים כגון: שם מלא, מספר ת"ז, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון וכן כל מידע ומסמכים נוספים שיידרשו על ידי נותנת השירות הפיננסי. בין היתר ועל פי שיקול דעת נותנת השירות הפיננסי יידרש הלקוח להציג תעודה מזהה או העתקים מאומתים של שתי תעודות מזהות, לצורך ביצוע הליכי הכרת הלקוח, רישום פרטי הלקוח ואימותם וזיהוי הלקוח, כנדרש על פי דין לרבות צו איסור הלבנת הון ומימון טרור (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ"א-2020 ("צו איסור הלבנת הון")).

9.2.   נותנת השירות הפיננסי רשאית להתנות עסקאות באמצעות פרט אימות מוגבר, המאמת את זהותו של המשלם ברמת ודאות גבוהה, כפי שתקבע נותנת השירות הפיננסי מעת לעת (לרבות שימוש באמצעי זיהוי ביומטרים, אימות דו-שלבי וכד'). מבלי לגרוע מהאמור, לא סיפק הלקוח פרטי אימות כאמור, או שפרטי הזיהוי והאימות לא הביאו לזיהוי הלקוח ברמת ודאות גבוהה, נותנת השירות הפיננסי רשאית להקפיא את ביצוע או השלמת העסקאות המבוקשות.

9.3.   הלקוח מתחייב לספק לחברה מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא. כמו כן, הלקוח מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר על ידיך במסגרת ההרשמה במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו. נותנת השירות הפיננסי רשאית להשעות, לבטל או לסרב לפתיחת החשבון או אספקת השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, עדכני, שלם או מדויק בעת ההרשמה או לאחריה, או אם יש לחברה או לנותנת השירות הפיננסי יסוד סביר להניח כי המידע שסופק אינו אמיתי, עדכני שלם או מדויק כאמור. מובהר כי בכל עת, לאחר ביצוע ההרשמה, תהיה רשאית נותנת השירות הפיננסי לפנות אליך לצורך השלמת פרטים, תעודות ואסמכתאות.

9.4.   נותנת השירות הפיננסי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את ההרשמה של משתמש מסוים מבלי לפרט את הנימוקים לסירוב הבקשה.

9.5.   להסרת הספק, מובהר כי ההרשמה מוגבלת ליצירת חשבון יחיד לכל לקוח. כמו כן, מובהר השימוש בחשבון או בשירותים הוא לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש בחשבון או בשירותים לצורך מתן שירות פיננסי לצדדים שלישיים.

9.6.   הלקוח מתחייב לאבטח את המכשיר התומך בו מותקנת האפליקציה באמצעי אבטחה סבירים, לעדכן באופן תדיר את מערכת ההפעלה של המכשיר התומך, לנעול את המכשיר באמצעי שיאפשר את פתיחתו רק על ידי המשתמש ולא לגלות לכל גורם אחר את פרטי הכניסה האמורים. נותנת השירות הפיננסי אינה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם ללקוח עקב פריצה לחשבון או כל פעולה אחרת שתעשה בחשבון.

9.7.   במסגרת מתן השירות והליך ההרשמה, הלקוח מאשר לחברה להעביר כל מידע שבידה לנותנת השירות הפיננסי, וכן הוא מאשר לחברה ולנותנת השירות הפיננסי לשמור מידע מסוים אודותיו כנדרש על פי דין ובהתאם למדיניות נותנת השירות הפיננסי. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר על אודות הלקוח כפוף למדיניות הפרטיות של נותנת השירות הפיננסי ולא ייעשה בו כל שימוש אלא אם יידרש על ידי רשות מנהלית מוסמכת או בהתאם לצו שיפוטי.

9.8.   למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כלל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות החשבון והשירותים יירשמו ויתועדו על ידי נותנת השירות הפיננסי. נותנת השירות הפיננסי תשמור על פרטיות הלקוח באופן מלא ולא תעביר מידע אודותיו למעט אם תוצג לה דרישה של רשות מנהלית מוסמכת או בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם למדיניות הפרטיות של נותנת השירות הפיננסי.

9.9.   על אף האמור לעיל, נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית להעביר באופן שוטף את פרטי הלקוח, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים אשר באמצעותם נותנת השירות הפיננסי מספקת את השירות.

10.        אחריות המשתמש ונותנת השירות הפיננסי לשימוש בחשבון והסיכונים הטמונים בו

10.1.           בכפוף לכל דין, נותנת השירות הפיננסי, עובדיה ונושאי המשרה בה לא ישאו בכל אחריות כלפי הלקוח וכלפי צדדים שלישיים בגין נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בחשבון וביצוע הוראות תשלום או העברות כספים באמצעותו.

10.2.           נותנת השירות הפיננסי לא תישא בכל אחריות כלפי הלקוח או כלפי כל צד שלישי בביצועה של כל פעולה בחשבון ובשירותים, ככל שפעולה זו לא מוסדרת בתנאי השימוש או נעשית בניגוד לדין.

10.3.           לא יראו בחברה או לנותנת השירות הפיננסי כצד לעסקות כלשהן שנעשות על ידי הלקוח. יובהר כי נותנת השירות הפיננסי היא ספקית החשבון המהווה פלטפורמה על בסיסה מתבצעות העברות ותשלומים לפי רצונם של לקוחותיה. נותנת השירות הפיננסי לא תישא באחריות כלשהי במקרה שבו נותן שירותים יסרב לקבל תשלום באמצעות החשבון.

10.4.           למען הסר ספק, נותנת השירות הפיננסי אינה אחראית כלפי מי מהצדדים על התמורה שתינתן או שניתנה ביחס לפקודת התשלום. בכלל זה לא תשא נותנת השירות הפיננסי באחריות בגין עצם הספקתם וטיבם וכמותם של הטובין או השירותים בגינם בוצעה ההוראה.

10.5.           נותנת השירות הפיננסי מספקת את שירותי החשבון ופועלת באמצעות גורמים נוספים לצורך הספקת השירות מקצה לקצה באופן מיטבי. הלקוח מודע לפיכך שעל אף מאמצי נותנת השירות הפיננסי לספק את השירותים כסדרם היא אינה מתחייבת ולא תשא באחריות במקרה שהשימוש באפליקציה או בחשבון יופרע, או יינתן  בהפסקות כתוצאה מתקלות כלשהן כגון תקלות אצל צדדים שלישיים, קווי תקשורת ורשת, מתקני בזק וכיו"ב.

10.6.           מעצם אופי מתן השירות על ידי נותנת השירות הפיננסי אשר מבוסס על מערכות תקשורת מחשבים עשויות להיגרם תקלות שמקורן בפעולות זדוניות לרבות: וירוס (virus), תולעת (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), וכל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים העשויים להזיק או שנועדו להזיק לפעילות האפליקציה. נותנת השירות הפיננסי פועלת בהתאם להוראות הדין ומעבר להן על מנת להתגונן מנזקים כאמור. למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים והפסדים כתוצאה מפעולות זדוניות. במקרה זה נותנת השירות הפיננסי תפעל לתיקון הנזק בתוך זמן סביר ולא יראו בה כנושאת באחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה מפעילות זדונית זו.

10.7.           מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, נותנת השירות הפיננסי תהיה פטורה מאחריות לנזק או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד או יותר מאלה:

10.7.1.              שיבוש במערכות, תוכנות או יישומונים שבשליטת הלקוח לרבות אם נגרמו בשל נוזקות או כל גורם מפריע אחר;

10.7.2.              הפרעה לקווי תקשורת בהם עושה שימוש הלקוח לצורך תקשורת נתונים;

שים לב! נותנת השירות הפיננסי לעולם לא תדרוש ממך את כל נתוני הכניסה למערכת. הלקוח מתחייב אפוא שלא לחשוף פרטים אלה ויישא באחריות על שימוש אסור שמקורו בחשיפת פרטים כאמור.

10.8.           במסגרת התקשרויות או העברות כספים לצדדים אלו עשויים לחול תנאים וחיובים נוספים הנובעים מעסקות כאמור. אחריותו הבלעדית של הלקוח לבדוק את התנאים וההסכמות החלות על ביצוע עסקות אלה. נותנת השירות הפיננסי לא תהיה אחראית בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לתנאים או הסכמות של צד שלישי.

10.9.           במקרה של חשש לחשיפת פרטי הגישה של הלקוח או גניבת המכשיר התומך על הלקוח להיכנס באופן מיידי לחשבון הלקוח שלו, ככל הניתן, לשנות את פרטי האימות שלו וליצור קשר עם נותנת השירות הפיננסי באופן מיידי.

10.10.       יודגש כי פגיעה או פריצת rom ודומותיה למערכת ההפעלה של המכשיר התומך, הורדה של אפליקציות חיצוניות APK וכל פעולה אחרת שעשית בניגוד לתנאי השימוש של המכשיר התומך, של מערכת ההפעלה או של חנות האפליקציות עשויות לפגוע באבטחת המידע ומתן השירותים.

10.11.       במקרה בו אבד או נגנב כל חלק ממרכיבי הרכיב החיוני שנמצא בחזקת הלקוח (לרבות אובדן המכשיר התומך, פריצה או זליגת מידע הנוגע לפרט האימות שברשותו לצד שלישי) או שנעשה שימוש לרעה בחשבונו יהיה על הלקוח לפנות בהקדם לחברה באמצעות הטלפון וכן באמצעות כתובת הדוא"ל שלהלן.

10.12.       הלקוח מתחייב לפעול בהתאם להנחיות שינתנו לו על ידי נותנת השירות הפיננסי. מועד מסירת המידע על ידי הלקוח יוגדר כ"מועד מסירת ההודעה" כקבוע בחוק אשר לאחריו הלקוח לא ישא באחריות לשימוש לרעה שייעשה בחשבון.

10.13.       בגין פעולות תשלום שנעשו לפני מועד מסירת העדכון, נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית לחייב את הלקוח על פי סכומי הגבלת האחריות לשימוש לרעה הקבועים בחוק כך (לפי הנמוך):

10.13.1.          סכום קבוע של 75 ש"ח בתוספת 30 ש"ח לכל יום מהמועד שבו נודע ללקוח על אובדן או גניבת הרכיב החיוני או על השימוש לרעה בחשבון ועד למועד מסירת העדכון, ואם ההודעה נמסרה בתוך לא יותר מ- 30 ימים ממועד האובדן או הגניבה של הרכיב החיוני או ביצוע השימוש לרעה – הסכום יוגבל לסך של 450 ש"ח;

10.13.2.          סכום פעולות התשלום שבוצעו בפועל.

10.14.       ההוראות הנוגעות להגבלת האחריות בטרם מסירת העדכון כאמור, לא יחולו במקרה בו העברת הרכיב החיוני לצד שלישי נעשתה על ידך, בין אם השימוש לרעה ברכיב החיוני נעשה בידיעתך או שלא בידיעתך. על אף האמור, הוראות סעיף-קטן זה אלו לא יחולו בהתקיים אחד המקרים הבאים:

10.14.1.          הרכיב החיוני הועמד לרשותו של צד שלישי בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד או שהועמד לרשותו של נותן שירותי תשלום לצורך ביצוע הוראת תשלום;

10.14.2.          השימוש לרעה נעשה לאחר שהרכיב החיוני שהועמד לרשות הצד השלישי, נגנב מאותו אדם או אבד לו.

10.15.       מובהר כי הגבלת האחריות כאמור, לא תחול בכל מקרה בו יתברר כי הלקוח פעל בזדון או ברשלנות. במקרה כאמור, תחול על הלקוח האחריות המלאה והבלעדית בגין השימוש לרעה.

11.        שונות

11.1.           נותנת השירות הפיננסי עשויה לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה ותיידע את הלקוח לאחר כל שינוי כאמור. נוסח תנאי השימוש הוא הנוסח העדכני ביותר המפורסם באתר האינטרנט של נותנת השירות הפיננסי או באפליקציה.

11.2.           הלקוח רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובו לתנאי השימוש ויראו בהודעה כאמור כהודעה מטעם הלקוח על הפסקת ההתקשרות עם נותנת השירות הפיננסי. החלטת הלקוח להסכים לתנאי השימוש או לא ליתן כל החלטה מטעמו תירשם כהסכמה לתנאים אלה.

11.3.           נותנת השירות הפיננסי תיצור קשר עם הלקוח באמצעות הפרטים שניתנו על ידי הלקוח וכן באמצעות הודעות שישוגרו על ידי האפליקציה המותקנת במכשיר התומך. על הלקוח לעדכן אפוא את נותנת השירות הפיננסי בכל שינוי בפרטי הקשר שלו. יראו הודעות ועדכונים כאמור ככאלה שנתקבלו ונקראו במועד שליחתם על ידי נותנת השירות הפיננסי.

11.4.           כל עוד הלקוח לא יורה לחברה אחרת ובכפוף לאישור הלקוח, החברה ונותנת השירות הפיננסי יהיו רשאיות לעשות במידע שנמסר על ידך שימוש לצרכי שיווק ודיוור ישיר בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.

11.5.           פרטי ההתקשרות עם נותנת השירות הפיננסי להודעות דחופות

11.5.1.              מייל: [email protected]

11.5.2.              טלפון: 03-5410410

11.5.3.              ווטסאפ: 03-5410410

11.5.4.              אתר האינטרנט: www.Pre-pay.co.il

11.6.           הדין החל על השימוש בחשבון ובשירותים, לרבות תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל העניינים הנוגעים להסכם זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

11.7.           נותנת השירות הפיננסי תהיה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה על פי תנאי השימוש לכל צד שלישי בכפוף להתחייבותו של אותו צד שלישי לפעול בהתאם לדין ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המוקנות ללקוח.

11.8.           תנאי השימוש אלה כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

11.9.           תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 22.2.2023

נספח א'

 תקנון תו נטען – מועדון ההטבות של  פריפיי

תו נטען דיגיטלי הינו שירות נוסף ללקוחות החברה. התו הדיגיטלי מונפק על ידי חברת דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ )להלן: " דולצ'ה ויטה"( המנהלת ומתפעלת את מועדון ההטבות .

לקוח החברה יהא רשאי לטעון את התו בסכום חד פעמי של עד 5000 ₪ ובסה"כ לטעון עד 15,000 ש"ח בחודש קלנדרי. הלקוח רשאי להחזיק בתו יתרה מקסימאלית של 10,000 ש"ח.

טעינת התו תאפשר ללקוח החברה ליהנות מהנחה של 10% במגוון רשתות ומסעדות. (לדוגמה: טעינה בסכום של 100 ₪ תהיה כפופה לתשלום של 90 ₪ המשקף 10% הנחה, אשר יחוייבו מחשבון הארנק ).

בסיום תהליך הטעינה בממשק ההטבות בישומון "מועדון ההטבות של Prepay", המנוי יקבל קוד מימוש בישומון אותו הוא נדרש להציג לצורך הרכישה (להלן: "תו נטען דיגיטלי" או "התו").

הקוד המתקבל הינו קוד קבוע אשר יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי בהתאם לכמות הטעינות ,

למימוש בבתי העסק השונים המשתתפים בתכנית.

מימוש התו בבתי העסק, יתבצע בכפוף לתנאים ולמגבלות המימוש המפורטים ביחס לכל בית עסק ,

כמפורט באתר www.pre-pay.co.il ובישומון של  החברה.

לקוח אשר יטעין כסף וישתמש בשירות התו יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולא תישמע כל טענה מצדו בכל מקרה.

מובהר כי  החברה או דולצ’ה ויטה רשאים לשנות את שיעור ההנחה לה יהא זכאי הלקוח על פי שיקול דעתם הבלעדי.

התקופה, המגבלות והסייגים של התו יכולים להשתנות על פי מדיניות בתי העסק השונים, כפי שיהיו מעת לעת. עוד מובהר כי אין בפרסום בית עסק באתר ההטבות במועד מסוים, כדי לחייב את דולצ’ה ויטה להשאירו באתר ההטבות כבית עסק אשר מאפשר רכישה באמצעות התו ובתי העסק באמצעותם ניתן לממש את התו עשויים להשתנות מעת לעת. דולצ’ה ויטה ו/או החברה לא יישאו בשום אחריות בקשר למדיניות בתי העסק ואי יכולת מימוש הטבת התו בבית עסק מסוים עקב מדיניות בית העסק ו/או עקב שינוי ברשימת בתי העסק בהם ניתן לממש את התו.

 החברה ודולצ’ה ויטה רשאים להוסיף ו/או לגרוע בתי עסק ו/או סניפים מרשימת בתי העסק המפורסמת

ומתעדכנת מעת לעת באתר, וזאת על פי שיקול דעתה בכפוף למתן הודעה מראש.

 החברה ודולצ’ה ויטה שומרים על זכותם לשנות את הוראות נספח זה על כל סעיפיו, כפי שימצאו לנכון.

הוראות שימוש בתו הנטען הדיגיטלי:

1 .תו נטען דיגיטלי יהיה ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן, בכפוף להוראות תקנון זה, בבתי העסק / רשתות / ספקים אשר מפורסמים באתר ההטבות.

2 .תוקף התו – 5 שנים

3 .לקוח רשאי להטעין סכום חד פעמי שלא יעלה על 5000 ₪ (חמשת אלפים שקלים) ובסה"כ עד 15,000 ש"ח בחודש.

4. הלקוח רשאי להחזיק בתו יתרה מירבית של 10,000 ש"ח.

5 .התשלום באמצעות התו לרכישת מוצרים ו/או שירותים בבתי העסק וברשתות המפורסמים באתר, תקנה ללקוח  החברה את כל הזכויות אשר להן זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום מזומן, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים בתקנון זה ו/או באתר ההטבות ו/או במדיניות בתי העסק.

6. לא ניתן לבצע בבתי העסק עסקאות תשלומים, קרדיט או עסקאות טלפוניות בהתאם למדיניות בית העסק.

7. תקלה במכשיר האוטומטי או אי יכולת מימוש ההטבה בבית העסק, לא תהווה עילה לתביעה ו/או תלונה מצד הלקוח.

8. לא ניתן לבצע בתו רכישה סיטונאית. לא ניתן לרכוש תווי קניה ו/או שוברי מתנה באמצעות התו.

9. התו אינו ניתן להמרה לכסף מזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו.

10 .בעסקה המשולמת באמצעות התו ניתן לבצע "רכישה מפוצלת" דהיינו לשלם חלק מסכום

עסקה באמצעות התו הנטען הדיגיטלי, בהתאם לסכום הכסף הטעון בתו וחלק באמצעי תשלום

אחרים על פי שיקול דעת לקוח  החברה.

11 .בירור יתרה ופירוט העסקאות בתו הנטען הדיגיטלי, ניתן לבצע בישומון בעמוד התו הנטען.

12 .הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי  לבדוק אם התו טעון בטרם ביצוע רכישה.

13 .תקלות טעינה לא ישמשו כעילה לטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דולצ’ה ויטה ו/או המפעל ו/או

בתי העסק ו/או מי מטעמם.

14 .עם תום תוקפו של התו ו/או לאחר הוצאתו של בית עסק מרשימת בתי העסק, לא יתבצע החזר

לכרטיס כמפורט לעיל.

15 .במקרה של ביטול עסקה  הכסף יוחזר אל התו.

16 .במידה והלקוח יבקש למשוך כספים מהתו חזרה אל היישומון, הוא יוכל למשוך את סכום הטעינה במלואה כפי שהטעין.

ביטול:

1 .התו (הקוד הקבוע) הינו באחריות הבלעדית של הלקוח המחזיק בו.  החברה ו/או דולצ’ה ויטה לא יהיו אחראים לאובדן הקוד. בכל מקרה כאמור לא יהא הלקוח זכאי לפיצוי מהחברה או מדולצ’ה ויטה וכל נזק שייגרם לו יהיה באחריותו הבלעדית.

2 .למען הסר ספק, דולצ’ה ויטה ו/או החברה ובתי העסק יוכלו לקבוע הוראות שונות בעניין זיכויים וביטולים בהתאם להחלטתם הבלעדית וכפי שיעודכן מעת לעת בתקנון זה ו/או במדיניות בתי העסק.

אחריות:

1 .המוצרים ו/או שירותים המוצעים בבתי העסק הינם באחריות הבלעדית של בתי העסק.

האחריות לטיב ואספקת המוצרים והשירותים, אשר נרכשים באמצעות התו בבתי העסק, אינה חלה ולא תחול על דולצ’ה ויטה ו/או המפעל, אלא על בתי העסק בלבד.

2 .אי כיבוד התו כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד דולצ’ה ויטה ו/או כנגד  החברה ו/או בית העסק.

3 .ניתן יהיה לעשות שימוש בתו ברכישת מוצרים ו/או שירותים בחנויות בתי העסק הנושאות את לוגו בתי העסק.

4 .לא תתאפשר רכישה של מוצרים המשווקים על ידי בית העסק בחנויות שאינן מפורסמות באתר.

5 .תו שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל

זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד בית העסק ו/או החברה ו/או דולצ'ה ויטה. כמו כן, תוקף התו

לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

6 .השימוש בתו כפוף למדיניות בתי העסק המשתתפים לרבות במקרה של ביטול עסקת רכש או החזרת טובין שנרכשו באמצעות התו, ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו

ובכפוף להוראות כל דין. באחריות המנוי להתעדכן במדיניות בתי העסק המופיעה בתקנון בתי העסק.

7 .יובהר כי במידה והמנוי פונה לחברה ומבצע "הכחשת עסקה" לגבי טעינת התו שביצע, או לגבי

עסקה שביצע בבית עסק ומוכחת באמצעות חתימתו על שובר העסקה, החברה תהא רשאית

להקפיא את זכויות השימוש שלו בישומון, עד להסדרת החוב שנוצר בשל הכחשת העסקה כאמור.

מדיניות פרטיות הרלוונטית לשימוש בתו הנטען:

השימוש בתו הנטען הדיגיטלי הוא שירות ש-החברה מאפשרת ללקוחותיה במסגרת השימוש בישומון, לפיכך הוא כפוף הן למדיניות הפרטיות בישומון החברה  המפורסמת גם באתר של חברת החברה בכתובת: www.pre-pay.co.il , והן לסעיפי המדיניות המפורטים להלן.

1.       בטרם שימוש בתו, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של הישומון וכן הסעיפים שלהלן ברורים לך ואין לך כל התנגדות למסור פרטים אלו כאמור.

2.       בהחלטתך להשתמש בשירות התו אתה מאשר ל -החברה ולדולצ'ה ויטה לצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית בישומון, הטלפון החכם שבאמצעותו ניגשת לאתרים, מיקומך, פרטים אודותיך אשר השארת בעת מימוש ההטבות ו/או השירותים המפורסמים בישומון ו/או בתו.

3.       השימוש במידע שנאסף יישמר ב-מאגר המידע הרשום ברשות הגנת הפרטיות והמנוהל ע"י דולצ'ה ויטה וישמש הן לצרכים תפעוליים כגון מתן תמיכה למשתמש והן לצרכים שיווקיים כגון הצעות כגון מבצעים והטבות.

4.       הינך נותן את הסכמתך לדולצ'ה ויטה ומאשר לה להעביר את פרטייך מעת לעת לידי גורמים העוסקים בניתוחים סטטיסטיים ובדיוור, למוקד שירות הלקוחות ולבתי העסק ע"פ שיקול דעתה לצורך הגשמת מטרות התו הנטען הדיגיטלי, וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לצורך שירות יעיל למשתמשי התו.