פרטיות ותנאים

פרטיות ותנאים

הסכם ותנאי שימוש באתר

 1. מבוא
  • הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין פרי פיי תשלומים אלקטרוניים בע"מ (להלן: "החברה") ואתר האינטרנט pre-pay.co.il, לבין המשתמש בשירותי החברה (להלן: "המשתמש").
  • שימוש בשירותי החברה מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינכם, הנכם נדרשים לחדול ולהימנע משימוש בשירותי החברה.
  • המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין החברה בכל הקשור לשימוש בשירותי החברה.
  • כדי ללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, אנא לחץ כאן.
  • האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
 2. השירותים המוצעים
  • החברה משווקת, באופן עצמאי ו/או דרך מפיצים מורשים, כרטיסי חיוב מסוגים שונים בהתאם לצרכי המשתמשים, ובין היתר:
   • כרטיסי חיוב וירטואליים.
   • כרטיסי חיוב למתן מתנה.
   • כרטיס חיוב שישווקו כמוצרי מדף באריזה מאובטחת.
   • כרטיסי חיוב לנסיעות לחו"ל.
   • כרטיסי חיוב המשתמשים לתשלומי שכר.
   • כרטיסי חיוב המוכוונים לעסקים ורשתות מסוימות.
   • כרטיסי חיוב המיועדים לשימוש כללי ויום-יומי.
  • במסגרת אתר האינטרנט של החברה, ניתנת למשתמשים בשירותי החברה האפשרות לצפות במידע עדכני של כרטיס החיוב המתאים בכל עת, לרבות הסכום הכספי המצוי בכרטיס, פירוט התנועות שבוצעו בכרטיס ועוד. סוג והיקף המידע האמור יכול שישתנה מעת לעת, לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
  • השימוש בכרטיסי החיוב השונים ייעשה באמצעות טעינה רב פעמית של סכומים כספיים שונים שתתבצע על ידי המשתמשים כרצונם, בנקודות טעינה מוגדרות ומסוימות. מיקומן של נקודות הטעינה יפורסם באתר האינטרנט של החברה מעת לעת.
 3. תנאי שימוש
  • למשתמש רשות להשתמש בשירותי החברה בכפוף לאמור בהסכם זה.
  • המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי החברה:
   • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי החברה באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
   • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים כדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking), או כל מניפולציה של האתר או האפליקציה אשר נועדה לעקוף מנגנוני הגנה או מגבלות על גישה ישירה.
   • ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע משימוש בכרטיסי החיוב למטרה בלתי חוקית, ביצוע פעולות תוך שימוש בזכותו של אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין או שימוש במידע תוך פגיעה בזכויותיו או בפרטיותו של אחר.
   • משתמש אשר מחזיק בכרטיס חיוב רשאי להפסיק את השימוש שלו בשירותי החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם להוראות ההסכמים בינו לבין החברה, לרבות ביטול כרטיס החיוב שברשותו על ידי מתן הודעה בכתב לחברה אודות רצונו להפסיק את השימוש כאמור ולבטל את כרטיס החיוב שברשותו. במידה והמשתמש מעוניין שהחברה תגנוז את חשבונו ואת המידע האישי שבחשבונו, עליו ליצור קשר עם החברה, שתעשה מאמצים סבירים למחוק את המידע האישי ואת החשבון, והכל בכפוף להוראות הדין החל, לרבות בקשר עם מידע על מחזיקי כרטיסי החיוב כאמור בדין החל.
  • החברה שומרת לעצמם את הזכות:
   • למנוע את שירותי החברה ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי כל הסכם שנכרת בינו לבין החברה, לרבות הסכם זה, או בכלל, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   • לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי כל הסכם שנכרת בינו לבין החברה, לרבות הסכם זה, או בכלל.
   • להתאים, לעבד, לשנות או להפסיק את שירותי החברה, את מאפייני השירות, עיצובו והיקף זמינותו, בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי שתהיה מחויבת ליתן למשתמש הודעה מוקדמת על כך, כל עוד לא גורעת מזכותו לנצל את יתרת הסכום הכספי הטעון בכרטיס החיוב שברשותו. מובהר בזאת כי למשתמש לא תקום טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל אי זמינות שירותי החברה.
 1. חשבון משתמש
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.3.1 להסכם, החברה שומרת על זכותה למנוע גישה לשירותים מסוימים ממשתמשים אשר לא נרשמו לשירותי החברה, אשר לא מסרו לחברה פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי החברה, אשר אינם עומדים בקריטריונים מסוימים, או בכלל.
  • מובהר כי אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
  • המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 3 להסכם.
  • המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים אשר מסר לחברה, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש בשירותי החברה, וכן מידע שיווקי.
 2. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
  • שירותי החברה יותאמו להסכם הנפקת כרטיס החיוב שייכרת בינה לבין המשתמש בעת הנפקת הכרטיס. בין היתר, תהא החברה אחראית לספק, במסגרת השירותים, את האפשרות עבור כל משתמש לצפות בנתוני הכרטיס כאמור בהסכם זה בכל עת שיבחר לעשות כן.
  • באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי החברה, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי החברה לצרכיו.
  • באחריות המשתמש לוודא טרם שימוש בשירותי החברה את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
 3. מדיניות פרטיות
  • החברה מכבדת את פרטיות כל משתמשיה. כדי ללמוד עוד על מדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לחץ כאן. זוהי אחריות המשתמש להתעדכן במדיניות הפרטיות, אשר עלולה להשתנות מעת לעת.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמשים, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינו.
  • פרטי המשתמש וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה.
  • במסירת פרטיהם באמצעות האתר, את/ה כמשתמש/ת באתר מסכים ומאשר כי:
   • אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אולם בלא למסור את הנתונים והמידע מתבקשים לא תוכל/י להשתמש באתר. המידע שנמסר על ידך באמצעות האתר נמסר מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא, במידה והחלטת למלא את הפרטים ו/או למסור פרטים אישיים, יחשב הדבר כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי הסכם זה והאמור באתר ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
   • המידע שנמסר על ידך ישמש למטרות השירות, ובכלל זה, בקרה וניהול השירות. שימוש כאמור יכלול בין היתר, ניתוח, בדיקה, עיבודים סטטיסטיים ואחרים, פילוחים, השוואות ועוד של המידע שתמסור, והכל, על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה.
   • המידע שתמסור באמצעות האתר יימסר לחברה אשר תהא רשאית להשתמש בו לשימושים המפורטים באתר ו/או בהסכמים שבינה לבין המשתמש.
 1. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
  • פרסומות למוצרי או שירותי צד ג', לרבות מבצעים ממומנים, מוצגות באתר על ידי החברה או בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף.
  • המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לפרסומות המוצגות על ידי החברה, לרבות בקשר למיקומן. למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ופרסומות מוצגות בחסות שירות חיצוני, לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
  • חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלו ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של המשתמש.
  • יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 2. זכות יוצרים והרשאות שימוש
  • זכות היוצרים באתר, לרבות עיצוב, קוד מקור, אלמנטים ותכנים, נתונה לחברה או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה המדגמים, הסודות המסחריים וכל תוכן אחר המועלה על ידי החברה ("תוכן החברה") הינם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 3. הגבלת חבות אחריות

החברה, נושאי המשרה בחברה, הדירקטורים בחברה ועובדיה לא יהיו אחראים לכל נזק, בין אם ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, שנגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי החברה או בחוסר היכולת להשתמש בשירות, או מהסתמכות המשתמש על התוכן של השירות, ובכלל זה (אך לא רק), תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, תקלה או שגיאה (גם אם מקורה בחברה), או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש.

 1. שינוי תנאים
  • החברה רשאית לבצע שינויים להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
  • באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 2. שיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות אך לא רק, בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, כתוצאה מדרישה, תביעה או טענה שעניינה או הנובעת מפעולות המשתמש בשירותי החברה.

 1. ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין החברה למשתמש, העולה מהסכם זה או השימוש בשירותי החברה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.

 1. הודעות

הודעה אשר נשלחה לכתובת הדוא"ל אשר סופקה על ידי המשתמש, תחשב כהגיעה ליעדה ביום העסקים העוקב לשליחת ההודעה.

 1. המחאת זכויות

המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו בשירות, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה רשאית להמחות את זכויותיה בשירות לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויות החברה לפי הסכם זה.

15. צור קשר

פרי-פיי תשלומים אלקטרוניים בע"מ
דרך מנחם בגין 11 (בניין רוגובין תדהר)
רמת גן 5268104
בטלפון 03-5410410

עדכון אחרון: 20 ינואר, 2022

close

הצטרף
ל PrePay עכשיו